پاسخ‌گویی، رفع اشکال و درخواست خدمت از مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه شهید بهشتی از طریق میزخدمات انجام می‌شود: